Wyszukiwanie

II. Jak wyglądała Msza św. w początkach chrześcijaństwa?

 

Odpowiadając na to pytanie, wystarczy sięgnąć do odpo­wiedniego dokumentu z tamtych czasów. Św. Justyn, mę­czennik II wieku, napisał do cesarza Antoninusa Piusa (138-161), tłumacząc mu, co czynią chrześcijanie na swoich zgromadzeniach. W piśmie swym przedstawił podstawową strukturę ówczesnej celebracji Eucharystii.

Ujął to w następujących słowach: W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie łub prorockie, jak długo na to czas pozwała. Gdy lektor skończy, przewodniczący za­biera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstają z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakim­kolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kie­lich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Du­cha Świętego oraz składa długie dziękczynienie za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić. Modlitwy oraz dzięk­czynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowia­dając: Amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczy­nienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas dia­koni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dzięk­czynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów.

Jak łatwo zauważyć, ta struktura Mszy św. jest zacho­wana w celebracjach eucharystycznych do dziś. Oczy­wiście na przestrzeni wieków Kościół rozwijał swoją liturgię, chcąc tym samym jeszcze doskonalej oddać cześć Bogu przez Ofiarę Jego Syna, do której dołącza ofiary swoich członków.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
7366
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk