Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
8867

IV. Dlaczego do sprawowania Eucharystii niezbędne są święcenia kapłańskie?

 

Najpierw warto sobie uświadomić, że sprawowanie Eu­charystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Jezus pod­czas Niej staje się obecny na sposób substancjalny w chle­bie i winie. Poprzez Najświętszą Ofiarę sam Chrystus, ko­rzystając z posługi kapłana, składa samego siebie w ofie­rze Bogu Ojcu. Będąc ofiarą składaną Bogu Ojcu, daje się jednocześnie jako pokarm duchowy tym wiernym, którzy łączą się z Nim w Jego Ofierze.

Prawodawca kościelny wyraźnie zaznaczył, że szafa­rzem, który może sprawować (...) sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony. Trzeba podkreślić z mocą, że kapłan sprawuje sakrament Eucharystii w oso­bie Chrystusa. Nie ktoś dowolnie wybrany, ale ważnie wyświęcony kapłan, a więc biskup lub prezbiter. Ta praw­da wiary została przypomniana m.in. przez Kongregację Doktryny Wiary, która podkreśla, że do władzy, którą sam Chrystus w sposób wyłączny powierzył apostołom i ich następcom, należy sprawowanie Eucharystii. Tylko dla biskupów i prezbiterów w tajemnicy Eucharystii zarezer­wowana jest władza czynienia tego, co uczynił Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. W sposób jednoznaczny ujmuje to także Katechizm Kościoła Katolickiego, stwier­dzając: Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewod­niczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Pana.

Ten stan rzeczy, jednoznacznie wyrażony, został także obwarowany w prawie kościelnym konkretnymi sank­cjami karnymi. Duchowny, nie mający święceń kapłańskich (diakon), usiłujący sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej, podlega karze suspensy wiążącej mocą samego prawa. Świecki natomiast, za to samo wy­kroczenie, podlega karze interdyktu wiążącej mocą same­go prawa, a więc bez konieczności deklaracji przez kom­petentną władzę.

Tak jednoznaczne stanowisko Kościoła, wymagające święceń kapłańskich do sprawowania Eucharystii, podyk­towane jest wolą samego Chrystusa uzewnętrznioną na kartach Pisma św. i w tradycji oraz dokumentach Koś­cioła. Osoba nie posiadająca wymaganych święceń, wy­powiadająca słowa i czyniąca znaki używane podczas sprawowania Eucharystii, nie reprezentuje Chrystusa skła­dającego Ofiarę z siebie, lecz dokonuje przedstawienia aktorskiego, które prócz formy zewnętrznej nie ma nic wspólnego z Osobą i Ofiarą Chrystusa.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk