Wyszukiwanie

VI. Co to jest koncelebra i kiedy się ją stosuje?

 

Obowiązujący Kodeks przewiduje dwa sposoby sprawo­wania Mszy Św., które można by określić mianem: „celebry" i „koncelebry". Sprawowana indywidualnie przez jednego kapłana to celebra, gdy natomiast jedno­cześnie dwóch lub więcej kapłanów współodprawia Mszę Św., mamy do czynienia z koncelebrą.

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej podkreśla, że koncelebra dobrze uwydatnia jedność ka­płaństwa. W związku z tym uznał, że można koncele­brować:

 

-          Mszę św. krzyżma i Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek;

-          Msze odprawiane na soborach, zebraniach biskupów i synodach;

-          Mszę św., podczas której odbywa się poświęcenie opata;

-          Mszę św. konwentualną i główną Mszę w kościo­łach, jeśli oczywiście pożytek wiernych nie wyma­ga, aby wszyscy obecni kapłani odprawiali Mszę św. indywidualnie w innym czasie (za pozwole­niem ordynariusza);

-          Mszę św. na zebraniach kapłanów diecezjalnych i zakonnych (za pozwoleniem ordynariusza);

-          inne Msze św. na terenie diecezji, zgodnie z wolą jej biskupa.

 

Prawodawca kościelny dopuszcza obie formy sprawo­wania Eucharystii, z tym jednak że podaje kryteria, które powinny decydować przy wyborze jednej z nich. Kryteria te są następujące:

 

-          dobro duchowe wiernych - należy, jeśli to możliwe zapewnić taką liczbę Mszy św. na danym terenie i o takiej porze, by każdy zobowiązany (w niedziele i święta), jak również ten, kto chce (w dni powsze­dnie), mógł w jednej z nich uczestniczyć. Byłoby niezrozumiałe, gdyby ktoś chciał ograniczać liczbę Mszy św. w niedziele czy święta ze względu na kon­celebrę, pomijając przy tym potrzeby pastoralne;

 

-          prawo każdego kapłana do odprawiania indywi­dualnego - nie można nikogo zmuszać do koncele­browania Eucharystii, jeśli zależy mu na tym, by celebrować indywidualnie;

 

-          zasada, że w tej samej świątyni może się w okreś­lonym czasie odprawiać tylko jedna Msza św. - nie zezwala się na odprawianie indywidualne (np. przy bocznym ołtarzu), gdy w tym samym czasie w da­nym kościele czy kaplicy odprawiana jest koncele­bra;

 

-          zakaz koncelebrowania z szafarzami kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspól­noty z Kościołem katolickim - kapłani katoliccy nie powinni dopuszczać do zafałszowania znaku sakra­mentalnego, który ukazuje jedność Kościoła.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że Msze św. koncelebrowane ukazują jedność kapłaństwa, ofiary i całego ludu Bożego, nie dziwi zachęta skierowana do kapłanów przez Episko­pat Polski, by koncelebrowali Msze Św., kiedy nie mają obowiązku celebrowania pojedynczo.

Święta

Czwartek, XIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
16685
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk