Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2582

Św. Jan z Dukli 

     Urodził się w Dukli (archidiecezja przemyska) w rodzinie mieszczańskiej około 1414 r. Uczył się w rodzinnym mieście, jak też później w Krakowie. Jako młodzieniec przez pewien czas przebywał na pustelni w pobliskich Dukli lasach pod górą Cergową. Przez modlitwę i samotność zapewne chciał wyrobić sobie właściwe spojrzenie na sprawy otaczającego go świata oraz być bardziej blisko Boga. Po opuszczeniu pustelni (1433-1440) postanowił zostać kapłanem zakonnym i wstąpił do franciszkanów konwentualnych (noszą czarne habity, jak obecnie w Niepokalanowie). Po odbyciu nowicjatu i złożeniu profesji zakonnej, nasz Patron odbył wymagane prawem studia i otrzymał święcenia kapłańskie. Z pewnością św. Jan należał do zdolnych studentów, skoro od razu po święceniach powierzono mu urząd kaznodziei. Warto wiedzieć, że dawniej, nie tak jak dzisiaj, nie wszyscy nowo wyświęceni mogli głosić kazania. Zdarzało się, że byli księża wyświęcani do sprawowania jedynie Mszy Świętej (ad solam Missam). W klasztorach franciszkańskich, zgodnie z poleceniem założyciela św. Franciszka z Asyżu, kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i urobieni wewnętrznie kapłani. Oprócz głoszenia słowa Bożego św. Jan przez wiele lat pełnił funkcję gwardiana, czyli przełożonego klasztoru w pobliskim Dukli Krośnie oraz we Lwowie. Także powierzono mu urząd kustosza kustodii, tzn. przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego. Po zakończeniu tego ostatniego ważnego urzędu, św. Jan znów był kaznodzieją we Lwowie. Franciszkanie w wieku XV przeżywali pewien kryzys, gdy chodzi o zachowanie pierwotnej reguły zakonnej. Z tego powodu doszło do reformy części zakonu św. Franciszka z Asyżu. Na czele tego ruchu zmierzającego do obostrzenia reguły zakonnej stał św. Bernardyn ze Sieny (+1444) i jego duchowy uczeń św. Jan Kapistran (+1456). Zreformowani przez św. Bernardyna zakonnicy nazywani byli obserwantami (obostrzona reguła), a w Polsce bernardynami od krakowskiego klasztoru pod wezwaniem św. Bernardyna. Św. Jan Kapistran przebywał na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka przez osiem miesięcy w Polsce, głosząc w Krakowie i we Wrocławiu płomienne kazania, wskutek których wielu świeckich i duchownych nawracało się do bardziej gorliwego sposobu życia. Św. Jan Kapistran założył w Krakowie i w Warszawie (1453-1454) klasztory bernardyńskie. Wkrótce taki klasztor powstał również i we Lwowie. Św. Jan obserwował gorliwe życie bernardynów doszedł do przekonania, że powinien być w ich gronie. Uczynił tak w roku 1463, mając blisko 60 lat. U bernardynów przebywał 21 lat, przez krótki okres w Poznaniu, a następnie aż do śmierci we Lwowie. Przełożeni znów polecili św. Janowi pełnić funkcję kaznodziei i spowiednika. Wówczas zasłynął jako wybitny mówca (głosił także kazania po niemiecku do Niemców, mieszkańców Lwowa) i spowiednik. Nawet po utracie wzroku oraz cierpiąc na niedowład nóg z wielką gorliwością spełniał posługę kapłańską, szczególnie z wielką miłością traktował penitentów w konfesjonale. Św. Jan pragnął być gorliwym zakonnikiem, starał się na pamięć przyswoić regułę swojego zakonu, po utracie wzroku prosił kleryka, aby czytał mu poszczególne jej punkty w celu lepszego ich zapamiętania. Święty długie godziny spędzał na modlitwie. Pełen zasług, w opinii świętości odszedł do Pana we Lwowie 29 IX 1484 r. Przy grobie św. Jana modlili się nie tylko katolicy, ale także prawosławni i Ormianie, otrzymując liczne łaski. Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w roku 1648 podczas oblężenia przez wojska Bohdana Chmielnickiego. Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym w roku 1733, a Jan Paweł II kanonizował błogosławionego w Dukli 10 VI 1997 r. Relikwie św. Jana przebywają w Dukli w Kościele Ojców Bernardynów. Wspomniany papież Klemens XII na prośbę króla, biskupów i kapituł katedralnych ogłosił w roku 1739 bł. Jana patronem Korony i Litwy. Św. Jan jest patronem Archidiecezji Przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego, jego postać widnieje w herbie Dukli. W ikonografii przedstawia się św. Jana jako niewidomego, w habicie franciszkańskim, padają na niego promienie światła. Liturgiczny obchód ku czci św. Jana z Dukli przypada na dzień 8 lipca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. W kolekcie mszalnej wspomina się, że Bóg obdarzył św. Jana cnotami: pokory i cierpliwości, o co też Pana prosimy. Modlitwa nad darami zawiera prośbę, abyśmy nie mieli ducha wyniosłości, ale zostali wywyższeni w wiecznej chwale dzięki wstawiennictwu naszego Patrona, człowieka pokornego i cierpliwego dzięki ofierze mszalnej. Po Komunii zanosimy do Boga błaganie, abyśmy za przykładem św. Jana z Dukli zawsze przede wszystkim szukali Boga i wobec świata nosili w sobie obraz zmartwychwstałego Chrystusa. Szczególnie w dzień 8 lipca polecajmy św. Janowi z Dukli sprawy naszej Ojczyzny.

     Modlitwa o potrzebne łaski przez przyczynę świętego Jana z Dukli

     Ojcze Niebieski, Miłosierny Boże, z pokorą upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej obecnej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, żeś Ty, Panie, jest Dawcą wszystkiego, że jesteś Bogiem żywych i umarłych, że wszystkim rozporządzasz mądrze i nie dopuszczasz na nikogo utrapień ponad ich siły i możliwości znoszenia. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy Twoich sług, ilekroć udają się do Ciebie z wiarą i ufnością. Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą przychodzę dziś do Ciebie. Boże, jedyny dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych, a szczególnie przez przyczynę świętego Jana z Dukli, abym dostąpił łaski, o którą Cię pokornie i z ufnością proszę... ***

     Modlitwa do świętego Jana z Dukli

     Święty Janie z Dukli, z ufnością zwracamy się do ciebie w naszych potrzebach za przykładem naszych ojców, którzy szczerze ufali twoim modlitwom i twemu wstawiennictwu u Boga i zawsze byli wysłuchani. Bądź naszym Orędownikiem, swoją modlitwą wstawiaj się za nami do Boga, aby nasza Ojczyzna mogła żyć w pokoju, a my wszyscy byśmy zawsze wiernie trwali przy Bogu. Upraszaj nam u Boga przebaczenie naszych grzechów i zdrowie duszy, a także zdrowie ciała i uleczenie z chorób. Ufamy, że za twoją przyczyną Bóg udzieli nam wszystkich potrzebnych łask. W. Módl się za nami, święty Janie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości; dozwól łaskawie, abyśmy naśladując jego przykład, mogli otrzymać potrzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

+++

     Ozdobo Polski, perło Zakonu Braci Mniejszych, święty Janie z Dukli, bądź nam wszystkim patronem u tronu Bożego. Z Dukli wprawdzie pochodzisz, lecz ktokolwiek Cię wezwie, śpieszysz mu na ratunek i wspierasz go. Wielki Przyjacielu Boga, polecamy się Twojej opiece. Weź nas w swoją obronę i wspieraj w potrzebach. Kiedy nasze siły okażą się słabe i niedostateczne, niech doznamy wtedy Twojego wsparcia. Kiedy nasze westchnienia nie zdołają się wzbić do Bożej stolicy, Ty je uzupełnij swoimi modlitwami. Nie przestawaj orędować za nami u Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Przedstaw Im naszą słabość i duchową biedę. Wyjednaj u Nich miłosierdzie i miłość. Uproś pociechę i pokrzepienie. Oby nam dobry Bóg, za Twoją przyczyną, święty Janie, darował winy i kary, i dopuścił nas do dziedzictwa wiecznego. Uproś nam całkowite nawrócenie, łaskę wytrwania w dobrym do końca i kiedyś wiekuistą nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

     Przedstawienie próśb:

     Miłosiernemu Ojcu w niebie, przez orędownictwo św. Jana z Dukli, przedstawmy z ufnością nasze prośby: Módlmy się o zdrowie dla Ojca świętego; oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; Polećmy Bogu intencje naszej ojczyzny i naszego miasta, wszystkich chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy. Święty Janie z Dukli, przedstawiamy Ci również nasze osobiste prośby, ufni w Twoje orędownictwo…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Święty Janie z Dukli, módl się za nami.

     Responsorium Gdy do Jana z Dukli z prośbą się zwracamy, On sprzed tronu Boga z pomocą nam przyjdzie. Jak nasi ojcowie byli wysłuchani, Gdy modlitwom jego szczerze zaufali. Wypraszał u Boga różne dary ludziom: Zdrowie w ich chorobach, grzesznym przebaczenie. Bądź orędownikiem, proś Pana Boga, By ojczyzna nasza mogła żyć w pokoju. By rodziny nasze i my tu zebrani, Wiernie trwali w Bogu, dziś i zawsze. Amen. Wypraszał u Boga… Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Chwała niech brzmi zawsze w Trójcy Przedwiecznemu. Wypraszał u Boga… K. Módl się za nami święty Janie z Dukli W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

     Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś świętego Jana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, dozwól łaskawie, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

+++

     Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś świętego Jana z Dukli za patrona we wszystkich utrapieniach i nagłych potrzebach, prosimy Cię pokornie, abyś nas za jego przyczyną uwolnił od wszelkich nieszczęść, kłopotów i chorób, a równocześnie wspierał w naszych potrzebach doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. +++

     Modlitwa Jana Pawła II w Dukli Święty Janie, miłujący Boga i bliźnich całym swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską, szczerą i głęboką. Niech Bóg będzie dla nas tą drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają już wszelkie inne pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych, zarówno tych najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas granicami państw, chcemy kochać jak siebie samych. Ty dałeś nam przykład tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako Twoi rodacy potrafili ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą już bez żadnych ograniczeń, wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

     Litania do Św. Jana z Dukli.

Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku z Asyżu,

Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Jezusa,

Św. Janie, miłujący Krzyż Chrystusa,

Św. Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Św. Janie, wierny synu Świętego Franciszka,

Św. Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Św. Janie, mężu żywej wiary,

Św. Janie, pełen chrześcijańskiej nadziei,

Św. Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości,

Św. Janie, wzorze pokory i ubóstwa,

Św. Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa,

Św. Janie, wytrwały w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów,

Św. Janie, wzorze miłości bliźniego,

Św. Janie, potrzebującym z nieustanną pomocą spieszący,

Św. Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych,

Św. Janie, przykładzie żarliwej modlitwy,

Św. Janie, apostole Królestwa Bożego,

Św. Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych,

Św. Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku,

Św. Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty,

Św. Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia,

Św. Janie, męczenniku pragnieniem,

Św. Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych,

Św. Janie, pocieszycielu smutnych i strapionych,

Św. Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa,

Św. Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa,

Św. Janie, Patronie naszego Narodu,

Św. Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju,

Św. Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny,

Św. Janie, klejnocie Zakonu Braci Mniejszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

     K. Módl się za nami Święty Janie z Dukli. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

     Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś świętego Jana z Dukli za patrona we wszystkich utrapieniach i nagłych potrzebach, prosimy Cię pokornie, abyś nas – za jego przyczyną – uwolnił od wszelkich nieszczęść, kłopotów i chorób, * a równocześnie wspierał w różnych naszych potrzebach doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk