Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
14748

ZASADY DOTYCZĄCE

FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA

PODCZAS CELEBRACJI LITURGII

 

 

Powodem wydania niniejszych wskazań jest koniecz­ność zagwarantowania sacrum liturgii, przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrud­niających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne, pobożne i owocne uczestnictwo w czynnościach liturgicz­nych.

Liturgia jest przede wszystkim niedostrzegalnym dla zmysłów działaniem Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który mocą Ducha Świętego uświęca ludzi i ra­zem z Kościołem oddaje swojemu Ojcu całkowity i pub­liczny kult. Liturgia jest także działaniem Kościoła, hierarchicznie uporządkowanej społeczności ochrzczo­nych, złączonej z Chrystusem - Kapłanem i Głową.

Celebracja liturgii ma strukturę sakramentalną, to zna­czy jest jakby utkana z symboli (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1145), słów, gestów, postaw i czynności wykonywanych przez członków liturgicznego zgroma­dzenia, zajmujących odpowiednie miejsce we wnętrzu kościoła. Symbole są "narzędziami" oświecających i kul-tycznych czynności Chrystusa i Kościoła.

Czynności liturgiczne domagają się wiary, są jej wyznaniem i przyczyniają się do jej pogłębienia. Jezus Chrystus ustanawiając Eucharystię dał Apostołom polecenie: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19). Sprawowanie Mszy świętej i innych sakramentów jest uobecnianiem i PAMIĄTKĄ jedynego i niepowtarzalnego zbawczego wydarzenia: Męki, Śmierci i Zmartwychwsta­nia Chrystusa oraz Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to określamy mianem MISTERIUM PASCHALNE. Trwanie Pamiątki tego Misterium zapewnia w Kościele - aż do przyjścia Pana (por. 1 Kor 11,26) - sama jej celebracja oraz zachowywanie jej w życiu i postępowaniu chrześcijan.

W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawowaniu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub operatorze firnowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego! Tymczasem bardzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgromadzeniu liturgicznym takie miejsca i tak się zachowują, jakby to oni właśnie byli przewodnikami zgromadzenia i ośrod­kami jego uwagi.

 

 

Biorąc pod uwagę wymienione powody

Komisja Episkopatu Polski

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

ustala następujące zasady:

 

a) Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy - okazjonalnie lub na sposób stały - zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej.

 

b) Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii.

Przed rozpoczęciem celebracji proboszcz powinien poinformować zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować lub filmować mogą jedynie osoby do tego upoważnione.

 

c) Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych

winny być odpowiednio i godnie ubrane.

 

d) Fotograf czy operator kamery w żadnym przypadku nie może zajmować miejsca w prezbiterium, a więc w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie.

 

e) Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia (reflektorów, halogenów itp.) skierowanych w stronę zgromadzenia czy też rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych (dzieci przyjmujących
Pierwszą Komunię świętą, nowożeńców, usługujących).

 

f)       Podczas danej czynności może być dopuszczony do jej rejestrowania tylko jeden operator kamery filmowej lub video. Winien on zawsze zajmować w kościele stałe miejsce i ograniczać do minimum ruchy związane z ob­sługą sprzętu, tak, aby wykluczyć rozpraszanie uwagi uczestników. Wciąż ulepszany sprzęt fotograficzny pozwala na fotografowanie z dalszych odległości - zatem fotograf może zająć swoje stanowisko w odpo­wiedniej odległości.

 

g)      W celu uniknięcia niepotrzebnych trudności i nieporozumień duszpasterze winni w odpowiednim czasie omówić ewentualny udział fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z zainteresowa­nymi osobami, które mają ich zaprosić, np. z rodzicami dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, z narzeczonymi przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa, z rodzinami zmarłych (w związku z pog­rzebem), z neoprezbiterami-prymicjantami itd.

 

Zasady podane w niniejszych wskazaniach winny zostać wyjaśnione w szerszym kontekście liturgicznej mistagogii podczas spotkań duszpasterskich związa­nych z przygotowaniem do sprawowania sakramentów (chrztu, bierzmowania, Pierwszej Komunii świętej, mał­żeństwa, święceń).

 

h) W przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjętych ustaleń duszpasterze powinni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego prawa wykonywania w kościele tych czynności. Duszpasterze są bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za przygotowanie liturgii, za formację członków zgromadzenia oraz za sacrum liturgicznych celebracji. Wszelkie sporne kwestie winny być jednak zawsze rozstrzygane z nieodzowną dyskrecją i kulturą, bez uciekania się do słów czy działań powodujących uprzedzenie czy zgorszenie. Powinny też być przeka­zywane prasie katolickiej i omawiane w innych środkach masowego przekazu.

 

Opracowano na podstawie wskazań

 

KOMISJI EPISKOPATU POLSKI

DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk