Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
18076

VII.  Jakie wymogi stawia się zgłaszającym dziecko do chrztu i duszpasterzom, którzy ich przyjmują?

 

Jak dobrze wiemy, o chrzest dziecka należy ubiegać się w parafii, gdzie mieszkają jego rodzice. Stąd istotne jest, aby zgłaszający chrzest przyszli po prostu do biura własnej parafii, aby tam zgłosić urodzenie się dziecka i poprosić o udzielenie sakra­mentu chrztu.

Chrzest powinni zgłaszać rodzice dziecka, a więc ojciec i matka, chyba że jakaś uzasadniona przyczy­na uniemożliwia obecność któregoś z nich.

Osobą kompetentną do przyjęcia zgłoszenia chrztu jest duszpasterz, a więc duchowny i to nie każdy, lecz ten, który rzeczywiście pracuje duszpastersko w da­nej parafii. Powinien on w serdecznej i taktownej rozmowie nie tylko poznać życie religijne środo­wiska, w którym dziecko będzie wychowywane, ale przede wszystkim udzielić rad i potrzebnych wska­zówek związanych z wychowaniem religijnym dziecka, stosownie do potrzeb wynikających ze świadomości religijnej rodziców. Warto również za­chęcić rodziców do przyjęcia Eucharystii (jeśli jest to możliwe) w dniu chrztu dziecka oraz pouczyć o chrześcijańskim charakterze uroczystości domo­wych.

 

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:

 

- metrykę urodzenia dziecka z USC;

 

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka; jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii

 

- zaświadczenie od ich proboszcza ze­zwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego.

 

Na podstawie dostarczonych dokumentów dusz­pasterz dokonuje wpisu do Księgi ochrzczonych, sporządzając akt chrztu dziecka. Zaraz po spisaniu tego aktu lub w innym terminie, najpóźniej jednak tuż po liturgii chrztu, rodzice i chrzestni składają podpisy w Księdze ochrzczonych.

Wskazane jest, podczas zgłoszenia dziecka do chrztu, rodzicom i chrzestnym dać karteczki do potwierdzenia spowiedzi i poinformować ich o ka­techezie przygotowującej do świadomego uczest­nictwa w obrzędzie chrztu i odpowiedzialnego wypełniania funkcji związanych z religijnym oddziaływaniem na ochrzczonego. Podczas tej katechezy można zebrać wręczone wcześniej karteczki, na których został odno­towany fakt przystąpienia do spowiedzi św. rodziców dzie­cka i chrzestnych.

W tych sześciu punktach starałem się przedstawić sy­tuację, którą można by nazwać wzorcową. Życie uczy, że nie każdy przypadek mieści się w tak zakreślonych ramach. Dlatego też, opisując w dalszej części sposób zapisania chrztu w Księdze ochrzczonych, przedstawię kilka sytuacji życiowych, które albo pozwalają na zrezygnowanie z nie­których wymogów, albo zmuszają do postawienia nowych, nie stawianych w zwykłych okolicznościach.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk