Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
29961

VIII. Dlaczego dorosły, jeśli chce przyjąć chrzest, musi się do tego przygotować i na czym to przygotowanie polega?

 

Zaczynając mówić o ewentualnym chrzcie osoby dorosłej, warto najpierw przytoczyć słowa będące owocem obrad soborowych. W Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła czytamy: Kościół surowo zabrania zmuszać kogoś do przyjęcia wiary lub doprowadzić do niej czy przynęcać niestosownymi środkami, jak też z drugiej strony stanowczo broni prawa, aby nikogo nie odstraszano od wiary niego­dziwymi środkami.

W związku z tym zakłada się, że osoba dorosła chcąca przyjąć chrzest wyraża swoją wolę w sposób wolny i przemyślany. Takim osobom Kościół stawia pewne wy­magania, które mają na celu przygotowanie ich do świa­domego przyjęcia tego sakramentu. Troszcząc się o odpo­wiednie przygotowanie dorosłych do podjęcia w sposób świadomy decyzji o przyjęciu chrztu, Prawodawca koś­cielny zaznaczył: Dorosły zamierzający przyjąć chrzest wi­nien być dopuszczony do katechumenatu i wedle możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sa­kramentalnego... . Katechumenat nie ogranicza się jedy­nie do wyjaśnienia dogmatów i przykazań, lecz ma kształ­tować całe życie chrześcijańskie. Ważne jest więc, by kate­chumenów odpowiednio wprowadzić w tajemnicę zba­wienia i praktykę obyczajów ewangelicznych, a przez świę­te obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wtajem­niczyć ich w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego.

Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że przygoto­wanie katechumenów do chrztu powinno zawierać nastę­pujące elementy:

 

- przekazanie zasad wiary i moralności;

 

- wprowadzenie w praktykę modlitwy osobistej i świa­domego uczestnictwa w liturgii;

   wprowadzenie w praktykę życia chrześcijańskiego;

 

- kształtowanie postawy apostolskiej i współdziałania w ewangelizacyjnej misji

  Kościoła.

 

Oczywiście, odpowiedzialnymi za wystarczające przy­gotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu są duszpasterze, którzy mogą, a nawet powinni współ­pracować z katechetami świeckimi, wykazując tym samym dbałość o ich komplementarne przygotowanie. Układając program, powinni zadbać o to, by był on dostosowany do poziomu intelektualnego i wiedzy religijnej kandydatów.

Udzielenie chrztu dorosłemu w zwykłych warunkach uzależnione jest nie tylko od właściwie odbytego katechu­menatu czy uświadomienia mu konieczności żalu za grze­chy, ale przede wszystkim niezbędne jest wyrażenie przez niego woli przyjęcia chrztu. Poza tym, w myśl kan. 863 KPK: O chrzcie dorosłych, przynajmniej tych, którzy ukoń­czyli czternasty rok życia, powinien być powiadomiony biskup diecezjalny, ażeby, jeśli uzna to za wskazane, sam udzielił chrztu.

Sytuacja zmienia się zasadniczo w niebezpieczeństwie utraty życia. Dorosły, znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci, może być ochrzczony, jeśli mając jakąś znajomość głównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób in­tencję przyjęcia chrztu i przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy chrześcijańskiej religii.

Kościół wyraźnie zachęca, by dorosły przyjmujący chrzest, gdy nic nie stoi na przeszkodzie, przyjął także sakrament bierzmowania i uczestniczył w sposób pełny w Eucharystii. Oczywiście taka sytuacja może mieć miej­sce tylko wtedy, gdy dorosłego chrzci biskup lub prezbiter, który w tej sytuacji staje się także szafarzem bierzmo­wania.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk