Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
17585

IX Co to jest chrzest warunkowy i komu się go udziela?

 

Chrzest - brama sakramentów - jest konieczny do zbawie­nia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże oraz przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczal­nym charakterem włącza do Kościoła, jest ważnie udzielo­ny jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastoso­waniem określonej formy słownej i nie może być powta­rzany. To znaczy, że jeśli został udzielony ważnie, każde kolejne udzielanie tego sakramentu będzie się ograniczało jedynie do ceremonii zewnętrznej, która nie wywoła skut­ków wewnętrznych.

Niestety nie zawsze można uzyskać pewność co do te­go, czy chrzest był ważnie udzielony, a niekiedy nawet, czy w ogóle był udzielony. W obliczu takiej niepewności na­leży dokonać starannego dochodzenia, które usunęłoby po­wstałą wątpliwość. Jeśli uda się nabrać pewności, że chrzest był ważnie udzielony, osoba taka jest członkiem Kościoła i może przyjmować kolejne sakramenty. Jeśli na­tomiast, po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, po­została roztropna wątpliwość, czy chrzest został ważnie udzielony, należy go udzielić warunkowo.

Określenie „warunkowo” ma za zadanie jedynie uświa­domić zainteresowanym, że jeśli dana osoba była już waż­nie ochrzczona, to zastosowany obrzęd chrztu nie zawiera żadnej „treści”, nie niesie z sobą żadnych skutków sakra­mentalnych. Można by powiedzieć, że jest „pustą”, nie­potrzebną ceremonią. Jeśli natomiast dana osoba nie była ochrzczona lub obrzęd, który zastosowano, z jakichś powo­dów nie wywołał skutków sakramentalnych, to właśnie chrzest „warunkowy” sprawił, że stała się dzieckiem Bo­żym. Można by powiedzieć, że chrzest warunkowy jest ważny lub nieważny, zależnie od tego, czy uprzednio dana osoba była lub nie była ochrzczona, a więc nie ma wąt­pliwości co do: faktu chrztu, materii, formy, właściwego zastosowania materii, właściwej intencji udzielającego chrztu. Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, należy udzielić chrztu warunkowo.

Prawodawca, mając na uwadze m.in. względy ekume­niczne, zadecydował: Ochrzczeni we wspólnocie kościel­nej niekatolickiej nie powinni być chrzczeni warunkowo, chyba że po zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, jak również intencji ochrzczonego jako dorosłego, oraz szafarza chrztu, pozostaje uzasadnio­na wątpliwość co do ważności chrztu.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk