Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
17308

XII. Dlaczego fakt chrztu we własnym kościele parafialnym ułatwia życie w przyszłości? Obowiązek zapisania chrztu w Księdze ochrzczonych.

 

Każdy ochrzczony zapisany jest w Księdze ochrzczonych, gdzie z czasem będą nanoszone adnotacje o przyjmo­wanych kolejnych sakramentach. Przy okazji: I Komunii Św., bierzmowania, małżeństwa czy święceń kapłańskich, trzeba sięgnąć do tej Księgi, by sprawdzić fakt chrztu, po­nieważ, jak wiemy, udzielenie jakiegokolwiek kolejnego sakramentu bez uprzedniego chrztu jest nieskuteczne.

Sami ochrzczeni mają ułatwione zadanie, jeśli przyjęli chrzest na terenie parafii, w której mieszkają ponieważ pragnąc przyjąć kolejny sakrament, nie muszą ciągle na nowo dostarczać duszpasterzowi zaświadczeń o przyjętym chrzcie. On sam, w swoim biurze parafialnym, może upew­nić się co do tego faktu. Gdy chrzest miał miejsce w jednej parafii, a kolejny sakrament chcemy przyjąć w innej, nie­zbędne jest każdorazowe dostarczenie zaświadczenia stwierdzającego fakt chrztu.

Zadaniem każdego proboszcza jest dbałość o rzetelne prowadzenie ksiąg kościelnych, szczególnie tych, które stwierdzają fakt przyjęcia sakramentów świętych. Nie dziwi więc wymóg stawiany przez Prawodawcę kościelnego, który brzmi: Proboszcz miejsca udzielenia chrztu powinien bezzwłocznie i dokładnie zapisać w księdze ochrzczonych nazwisko ochrzczonego, czyniąc wzmianką o szafarzu, ro­dzicach, chrzestnych oraz o świadkach, jeśli występują, jak również o miejscu i dacie udzielonego chrztu, podając również datę i miejsce urodzenia.

Zapisanie chrztu dziecka osoby niezamężnej (bez ślubu kościelnego):

 

- rezygnuje się z wymagania świadectwa ślubu koś­cielnego;

 

- jeśli matka dziecka związana jest kontraktem cywil­nym z ojcem dziecka, należy podczas zgłaszania chrztu wyjawić ten fakt, by duszpasterz mógł min. odnotować w Księdze ochrzczonych datę zawarcia tego związku;

 

- jeśli matka żyje sama lub jest związana w sposób nie­formalny z mężczyzną, który nie jest ojcem natural­nym dziecka chrzczonego, rubrykę: „ojciec dziecka” pozostawia się niewypełnioną;

 

- jeśli matka jest niezamężna, ale ona albo ojciec natu­ralny dziecka o to proszą, należy do Księgi ochrz­czonych wpisać dane tegoż ojca, pod warunkiem, że jego ojcostwo potwierdza jakiś dokument publiczny lub oświadczenie złożone przez niego wobec pro­boszcza i dwóch świadków.

 

Zapisanie chrztu dziecka kobiety związanej ślubem kościelnym lub kontraktem cywilnym z mężczyzną, który nie jest ojcem naturalnym chrzczonego dziecka.

Ogólna zasada prawna stwierdza, że: Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się co innego. W związku z tym za takiego uważa się mężczyznę trwają­cego we wspomnianym związku z kobietą która urodziła dziecko przynajmniej po 180 dniach od zawarcia ich mał­żeństwa lub w ciągu 300 dni od dnia rozwiązania życia mał­żeńskiego. Jeśli uważany za ojca naprawdę nim nie jest, może wystąpić do sądu o tzw. „zaprzeczenie ojcostwa”, co musi udowodnić, przedstawiając dowody wykluczające je­go naturalne ojcostwo.

Jeśli matka jest związana z mężczyzną który nie jest ojcem naturalnym dziecka chrzczonego, ale jest jego oj­cem prawnym, można wpisać go jako takiego do Księgi ochrzczonych, ale po uprzednim przedłożeniu przez zain­teresowanych odpowiednich dokumentów z USC.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk