Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
9136

XIV. Co zrobić, jeśli ktoś ma pewność, że był ochrzczony, ale nie może tego udowodnić, ponieważ Księga ochrzczonych której fakt ten byt odnotowany, zaginęła?

 

Wiemy, że w Kościele, przy różnych okazjach, prosi się o dostarczenie zaświadczenia o chrzcie, które wydaje się na podstawie danych zamieszczonych w Księdze ochrzczo­nych. Gdyby się okazało, że wspomniana Księga, jak rów­nież jej duplikat, z jakiegoś powodu nie są dostępne, po­jawia się istotny problem. Istnieje jednak sposób zaradze­nia tej niecodziennej sytuacji.

Jeśli ktoś był ochrzczony, ale nie jest dostępny doku­ment potwierdzający zaistnienie tego faktu, zainteresowa­ny powinien zgłosić się do własnego proboszcza. Pro­boszcz natomiast, w trosce o wyjaśnienie prawdy, ma obo­wiązek zgromadzić następujące dokumenty:

 

- zeznania osobiste zainteresowanego potwierdzające fakt chrztu;

 

- zeznania dwóch świadków obecnych podczas cere­monii chrztu;

 

- odpis aktu urodzenia osoby zainteresowanej;

 

- świadectwo ślubu rodziców zainteresowanego (jeśli to możliwe);

 

- inne dokumenty mogące potwierdzić fakt chrztu.

 

Zebrane dokumenty wraz ze stosownym pismem prze­wodnim proboszcz kieruje do Kurii, skąd, jeśli fakt chrztu uzna się za mający miejsce, otrzymuje polecenie spisania aktu chrztu osoby zainteresowanej. Dokonuje się tego po­przez odpowiedni wpis do Księgi metryk zastępczych.

Od tej pory zaświadczenie o chrzcie może być wysta­wiane na podstawie zapisu, dokonanego na polecenie Kurii diecezjalnej, w Księdze metryk zastępczych parafii, do któ­rej zainteresowany zwrócił się ze swoją sprawą.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk