Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
10883

I. Dlaczego Eucharystię określa się mianem „Najświętszy Sakrament"?

 

Szczególne określenie tego sakramentu wypływa z niewyczerpalnego bogactwa jego treści. W Eucharystii jest obecny Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest spożywany, dzięki Niej ustawicznie żyje i wzrasta Kościół. W ofierze eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci i zmar­twychwstania Pana, uwiecznia się Ofiara Krzyża. Jest Ona szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześ­cijańskiego, oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego, przez Eucharystię buduje się Ciało Chrystusa.

Najświętszy Sakrament jest kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który je jakby dopeł­nia. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności kró­lewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głą­biej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucha­rystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pa­na. Właściwie wszystkie sakramenty Kościoła mają is­totny związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. Eucharystia (natomiast) jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwiel­bienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

W Konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskie­go II Najświętszy Sakrament określono jako: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę pas­chalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza na­pełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

Katechizm Kościoła Katolickiego m.in. stwierdza, że Eu­charystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzie­ła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie co uobecnia się w liturgii, a zara­zem jest (...) streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary.

Można by jeszcze długo próbować określać, czym jest Eucharystia i tym samym udowadniać sens określenia Jej jako „Najświętsza", zdajemy sobie jednak sprawę, że i tak znajdowałby się ciągle jakiś margines, którego nie zdołaliśmy objąć. Boże Tajemnice przez Nią przekazy­wane człowiekowi są tak głębokie i niepojęte, że mo­żemy się do nich jedynie zbliżyć, ale nie sposób ich do­głębnie poznać.

Stąd nic dziwnego, że Prawodawca kościelny zachęca, by wierni z największym szacunkiem odnosili się do Naj­świętszej Eucharystii, biorąc jednocześnie udział w spra­wowaniu tej najczcigodniejszej Ofiary, często przyjmując go, a także adorując z najwyższą czcią.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk