Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
12638

II. Jak wyglądała Msza św. w początkach chrześcijaństwa?

 

Odpowiadając na to pytanie, wystarczy sięgnąć do odpo­wiedniego dokumentu z tamtych czasów. Św. Justyn, mę­czennik II wieku, napisał do cesarza Antoninusa Piusa (138-161), tłumacząc mu, co czynią chrześcijanie na swoich zgromadzeniach. W piśmie swym przedstawił podstawową strukturę ówczesnej celebracji Eucharystii.

Ujął to w następujących słowach: W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie łub prorockie, jak długo na to czas pozwała. Gdy lektor skończy, przewodniczący za­biera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstają z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakim­kolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kie­lich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Du­cha Świętego oraz składa długie dziękczynienie za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić. Modlitwy oraz dzięk­czynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowia­dając: Amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczy­nienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas dia­koni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dzięk­czynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów.

Jak łatwo zauważyć, ta struktura Mszy św. jest zacho­wana w celebracjach eucharystycznych do dziś. Oczy­wiście na przestrzeni wieków Kościół rozwijał swoją liturgię, chcąc tym samym jeszcze doskonalej oddać cześć Bogu przez Ofiarę Jego Syna, do której dołącza ofiary swoich członków.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk