Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
28036

VI. Co to jest koncelebra i kiedy się ją stosuje?

 

Obowiązujący Kodeks przewiduje dwa sposoby sprawo­wania Mszy Św., które można by określić mianem: „celebry" i „koncelebry". Sprawowana indywidualnie przez jednego kapłana to celebra, gdy natomiast jedno­cześnie dwóch lub więcej kapłanów współodprawia Mszę Św., mamy do czynienia z koncelebrą.

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej podkreśla, że koncelebra dobrze uwydatnia jedność ka­płaństwa. W związku z tym uznał, że można koncele­brować:

 

-          Mszę św. krzyżma i Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek;

-          Msze odprawiane na soborach, zebraniach biskupów i synodach;

-          Mszę św., podczas której odbywa się poświęcenie opata;

-          Mszę św. konwentualną i główną Mszę w kościo­łach, jeśli oczywiście pożytek wiernych nie wyma­ga, aby wszyscy obecni kapłani odprawiali Mszę św. indywidualnie w innym czasie (za pozwole­niem ordynariusza);

-          Mszę św. na zebraniach kapłanów diecezjalnych i zakonnych (za pozwoleniem ordynariusza);

-          inne Msze św. na terenie diecezji, zgodnie z wolą jej biskupa.

 

Prawodawca kościelny dopuszcza obie formy sprawo­wania Eucharystii, z tym jednak że podaje kryteria, które powinny decydować przy wyborze jednej z nich. Kryteria te są następujące:

 

-          dobro duchowe wiernych - należy, jeśli to możliwe zapewnić taką liczbę Mszy św. na danym terenie i o takiej porze, by każdy zobowiązany (w niedziele i święta), jak również ten, kto chce (w dni powsze­dnie), mógł w jednej z nich uczestniczyć. Byłoby niezrozumiałe, gdyby ktoś chciał ograniczać liczbę Mszy św. w niedziele czy święta ze względu na kon­celebrę, pomijając przy tym potrzeby pastoralne;

 

-          prawo każdego kapłana do odprawiania indywi­dualnego - nie można nikogo zmuszać do koncele­browania Eucharystii, jeśli zależy mu na tym, by celebrować indywidualnie;

 

-          zasada, że w tej samej świątyni może się w okreś­lonym czasie odprawiać tylko jedna Msza św. - nie zezwala się na odprawianie indywidualne (np. przy bocznym ołtarzu), gdy w tym samym czasie w da­nym kościele czy kaplicy odprawiana jest koncele­bra;

 

-          zakaz koncelebrowania z szafarzami kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspól­noty z Kościołem katolickim - kapłani katoliccy nie powinni dopuszczać do zafałszowania znaku sakra­mentalnego, który ukazuje jedność Kościoła.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że Msze św. koncelebrowane ukazują jedność kapłaństwa, ofiary i całego ludu Bożego, nie dziwi zachęta skierowana do kapłanów przez Episko­pat Polski, by koncelebrowali Msze Św., kiedy nie mają obowiązku celebrowania pojedynczo.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk