Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
8279

XI. Czy w archidiecezji poznańskiej istnieje jakaś szczegółowa dyspozycja dotycząca wynagradzania kapłanów pracujących w duszpasterstwie parafialnym?

 

Na wstępie trzeba powiedzieć, że archidiecezja poznań­ska, tak jak cały Kościół, rządzi się w tym względzie za­sadami ustalonymi w prawie powszechnym. Niemniej jednak istnieją pewne szczegółowe regulacje niektórych kwestii związanych z finansowaniem pracy kapłanów za­trudnionych w duszpasterstwie parafialnym. Podkreślam jednak, że większość tych ustaleń znajduje swoje zako­rzenienie, a często także potwierdzenie w ustaleniach Prawodawcy powszechnego.

Arcybiskup poznański w 1984 r., a więc w rok po wej­ściu w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, wydał Dekret o prowadzeniu księgi intencji mszalnych, który zawiera dyspozycje dotyczące wynagrodzenia kapłanów pracu­jących w duszpasterstwie parafialnym. Chodzi tu przede wszystkim o wynagrodzenie z tytułu odprawianych Mszy św. Stypendia ofiarowane przez wiernych nie mogą być samowolnie dzielone lub przeznaczane w części na po­trzeby kościoła, np. opłacanie personelu. Są one włas­nością Kościoła, który pozwala celebrującemu kapłanowi na zatrzymanie jednego z nich w ciągu dnia. Stypendia za Msze św. binowane i trinowane nie mogą być przekazy­wane księżom celebrującym. Rządca parafii lub rektor kościoła odpowiada osobiście za regularne przekazywanie ich miesięcznie lub kwartalnie do Kurii. Wyjątek stanowi dzień Bożego Narodzenia, kiedy stypendium z Mszy św. binowanej, a nawet trinowanej, przeznaczone jest do dy­spozycji celebrującego daną Mszę św.

Prawodawca partykularny jednoznacznie zabronił ku­mulowania intencji i stypendiów mszalnych, np. z okazji nowenny czy z jakiegoś innego powodu. Sprawami przyjmowania intencji mszalnych i wywiązywania się z przyjętych zobowiązań wobec wiernych i Kościoła obciążył sumienia kapłańskie.

W sposób jednostkowy wypowiedział się na temat stypendiów mszalnych przy okazji ślubów i pogrzebów. Podkreślił, że mają się one równać średniej stypendialnej. Jeśli ofiary złożone za ślub lub pogrzeb nie przekraczają przeciętnej, to jest sumy, jaka w danej parafii się po­wtarza, stypendium mszalne pozostaje na poziomie śred­niego stypendium tej parafii. Jeśli ofiara za ślub czy po­grzeb wzrasta, stypendium mszalne z tego ślubu lub po­grzebu należy powiększyć proporcjonalnie do powięk­szenia się otrzymanej ofiary.

Oczywiste wydaje się, że jeśli ktoś składając ofiarę przy okazji ślubu czy pogrzebu, sam podzielił ofiarowaną sumę na intencję mszalną i ofiarę na rzecz parafii, należy postąpić zgodnie z wolą ofiarodawcy.

Sytuacja finansowa księży uczących religii w szko­łach zmieniła się na korzyść od 1997 roku, kiedy to za­częli za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą być wynagradzani jak inni uczący. Odtąd ofiary otrzymane z tytułu odprawionych Mszy św. stały się dla nich dodatkiem do pensji szkolnych.

Bywa niekiedy, że proboszcz lub wikariusz parafii, na której terenie znajduje się szpital, jest w nim zatrudniony na stanowisku kapelana. Kapelan szpitala ma prawo do pensji wypłacanej przez szpital, którego jest pełno­prawnym pracownikiem. W takiej sytuacji również ofiary otrzymane z tytułu odprawionych Mszy św. stają się dla tego księdza dodatkiem do pensji, tym razem nie szkol­nej, lecz szpitalnej.

Tak kształtują się prywatne finanse kapłanów naszej archidiecezji pracujących w duszpasterstwie parafial­nym, niezależnie od tego, czy są na stanowisku probosz­cza czy wikariusza. Pieniądze zbierane w kościele prze­znaczane są na różnorakie cele parafialne. Odpowie­dzialnym za właściwe wydatkowanie tych środków jest zawsze proboszcz.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk