Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
20696

XVI. Kto może przyjmować Komunię św. pod dwoma postaciami i czy należy się do tego jakoś specjalnie przygotować?

 

Na początku pragnę, zaznaczyć, że istnieją trzy możli­wości, jeśli chodzi o przyjęcie Komunii Św.: pod postacią chleba, wina oraz pod obydwoma postaciami. Zasadniczo Komunia św. jest udzielana tylko pod postacią chleba, niekiedy jednak, np. jeśli ktoś ze względu na chorobę może przyjmować tylko ciecze, istnieje możliwość przy­jęcia Krwi Pana Jezusa, zamiast Jego Ciała, z tym że pra­wo kościelne tę drugą możliwość zaleca stosować tylko w wypadku konieczności.

Zasady przyjmowania Komunii św. pod dwoma po­staciami, z uwzględnieniem pozwolenia ordynariusza oraz przygotowania przez stosowną katechezę podaje „Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego". W numerze 242 ustalono, że Komunię św. pod dwoma postaciami mogą przyjmować:

 

1.                dorośli neofici w czasie Mszy, która następuje po chrzcie; bierzmowani dorośli w czasie Mszy zwią­zanej z bierzmowaniem; ochrzczeni, których przyj­muje się do wspólnoty kościelnej;

2.                nowożeńcy w czasie Mszy połączonej z zawarciem małżeństwa;

3.                diakoni w czasie Mszy ich święceń;

4.                ksieni w Mszy, w czasie której otrzymuje błogosła­wieństwo; dziewice w czasie Mszy ich konsekracji; osoby, które składają lub odnawiają śluby zakonne, w czasie Mszy połączonej z ich pierwszą profesją, jej odnowieniem i profesją wieczystą oraz ich rodzi­ce, krewni i współbracia zakonni;

5.                świeccy pomocnicy misyjni w Mszy, podczas której publicznie otrzymują misję; inne osoby w Mszy, w czasie której otrzymują misję kościelną;

6.                chory, który przyjmuje Wiatyk i wszyscy obecni, gdy Mszę odprawia się w domu chorego;

7.                diakon i usługujący, kiedy spełniają swoje funkcje w czasie Mszy;

8.                w czasie koncelebry;

-          wszyscy, którzy spełniają wówczas rzeczywiste funkcje liturgiczne, a także wszyscy alumni semi­narium biorący udział w koncelebrze;

-          w swoich kościołach łub kaplicach: wszyscy członkowie instytutów ślubujących zachowanie rad ewangelicznych oraz członkowie innych sto­warzyszeń, w których poświęcają się Bogu przez śluby zakonne, ofiarowanie lub przyrzeczenie; oprócz tego wszyscy, którzy stale zamieszkują w domu tych instytutów i stowarzyszeń;

9.                kapłani, którzy uczestniczą w wielkich obchodach, a nie mogą ani celebrować, ani koncelebrować;

10.           wszyscy, którzy biorą czynny udział w Mszy cele­browanej w czasie odprawiania przez nich reko­lekcji; wszyscy, którzy biorą udział w zebraniu jakiegoś zespołu duszpasterskiego, podczas Mszy, w której wspólnie uczestniczą;

11.           osoby wymienione w nr 2 i 4 w czasie Mszy ich jubileuszów;

12.           chrzestny, chrzestna, rodzice, współmałżonek oraz świeccy katecheci dorosłego neofity w Mszy zwią­zanej z jego inicjacją;

13.           rodzice, członkowie rodziny oraz szczególniejsi do­broczyńcy uczestniczący w Mszy nowo wyświęco­nego kapłana;

14.           członkowie zgromadzeń w Mszy konwentualnej oraz Mszy zgromadzenia ... .

 

Ponadto Konferencja Episkopatu Polski podczas Kon­ferencji Plenarnej w dniu 8 lutego 1979 roku podjęła u-chwałę o udzieleniu ogólnego pozwolenia na Komunię św. pod dwoma postaciami we wspólnotach zakonnych i wspólnotach do zakonnych przyrównywanych nie pod­legających ordynariuszom zakonnym w następujących wypadkach:

 

1.       ksieni w dniu otrzymania błogosławieństwa, dzie­wicom w Mszy, w czasie której otrzymują konse­krację, składającym i odnawiającym śluby zakonne oraz obchodzącym jubileusz w czasie Mszy oraz rodzicom i członkom wspólnoty;

2.       uczestnikom Mszy koncelebrowanej;

3.       odprawiającym rekolekcje w czasie Mszy dla nich odprawianej;

4.       w czasie Mszy konwentualnej lub wspólnotowej w następujące dni:

 

wszystkie uroczystości;

-             święto Najświętszej Maryi Panny Matki Koś­cioła;

-             święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski;

-             święto Patronów Zgromadzenia;

-             w dni Kapituły generalnej Zgromadzenia domu, w którym Kapituła się odbywa.

 

Wszystkie inne przypadki wymagają zezwolenia in­dywidualnego lub ogólnego ordynariusza miejsca.

Co do sposobu udzielania Komunii św. pod dwoma postaciami, biskupi polscy ustalili, że należy Ciało Chry­stusa zanurzyć w Jego Krwi i następnie podać do spo­życia.

Zarówno przed Komunią św. pod jedną postacią, jak i pod dwoma, zalecany jest tzw. post eucharystyczny Post ten należy zachować przez godzinę poprzedzającą przyjęcie Komunii św. Postu nie narusza woda oraz lekarstwo. Zwolnione z jego zachowania są osoby chore, w podeszłym wieku oraz ich opiekunowie.

Przyjmując Komunię Św., musimy mieć świadomość, że przyjmujemy samego Boga, który daje nam siebie pod postacią chleba oraz wina. To wyróżnienie, jakie nas spotyka, powinno samo w sobie mobilizować do jak najlepszego wewnętrznego i zewnętrznego przygotowa­nia na tę wyjątkową chwilę. Nie są więc niezbędne szczegółowe instrukcje ze strony Kościoła tym osobom, które świadomie podchodzą do Stołu Pańskiego.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk